Informatie

Veiligheid
In de schietsport gaat veiligheid boven alles. Houdt daarom minimaal de volgende praktische regels altijd in ere:
 1. Behandel een vuurwapen altijd alsof het geladen is.
 2. Hou de loop van je (geladen of ongeladen) vuurwapen altijd in een veilige richting. Richt zeker niet op mensen !
 3. Speel nooit met een vuurwapen, het is GEEN SPEELGOED.
 4. Maak altijd gebruik van gehoor- en oogbescherming.
 5. Als je vuurwapen niet gebruikt wordt zorg dan dat deze NIET GELADEN is, en vergeet hierbij de kamer niet !
 6. Laat je vuurwapen nooit onbeheerd liggen.
 7. Bewaar je vuurwapen en munitie apart op een goed beveiligde afgesloten plaats.
 8. Combineer het schieten nooit met alcohol of drugs. Ook sommige medicijnen kunnen jouw alertheid verminderen.
Naast bovengenoemde aanwijzingen zijn nog vele andere op te noemen: Het is slechts een kwestie van gezond verstand!!
Verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen 

Het voorhanden hebben van een vuurwapen is in Nederland aan zeer strenge eisen gebonden, die zijn vastgelegd in de Wet, Circulaire en Regeling wapens en munitie (respectievelijk Wwm, Cwm en Rwm). De belangrijkste informatie voor verenigingsbestuurders met betrekking tot het aanvragen van een verlof voor en het voorhanden hebben en gebruiken van vuurwapens voor de schietsport is geregeld in de Circulaire wapens en munitie (Cwm).

Voor het voorhanden hebben en aanschaffen van luchtdrukwapens zijn geen wettelijke eisen gesteld, behalve dat de aanvrager ouder moet zijn dan 18 jaar. Voor diegenen die jonger zijn dan 18 jaar geldt dat het voorhanden hebben van luchtdrukwapens wel is toegestaan wanneer zij tenminste drie (3) maanden lid zijn van een schietvereniging en de desbetreffende luchtdrukwapens zijn toegelaten in de tak van schietsport zoals door de KNSA gereglementeerd.

Aanvragen verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen

In de loop van het eerste jaar, beoordeelt de vereniging de schietactiviteiten van een nieuwe schutter en nadat deze minimaal 18 schietbeurten (per jaar) heeft verricht en laten aftekenen, kan de vereniging het WM3-formulier (aanvraag voor de verkrijging van een verlof) medeondertekenen. Sommige verenigingen hanteren een langere periode voordat zij het formulier ondertekenen, bijvoorbeeld omdat het bestuur van oordeel is dat de betrokkene nog niet voldoende vaardigheid heeft getoond. Iedere vereniging heeft in haar statuten c.q. reglementen daarvoor bepalingen opgesteld. De 18 schietbeurten per jaar refereren naar het wettelijk vastgesteld minimumaantal (zie de Circulaire wapens en munitie, onderdeel van de Wet wapens en munitie).

De KNSA heeft richtlijnen opgesteld voor het invullen en ondertekenen van een WM3-formulier door verenigingsbestuurders. U kunt deze hier downloaden. Met dit formulier kan de schutter vervolgens bij de politie in zijn/haar woonplaats een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen (WM4) aanvragen, waarmee hij of zij het desbetreffende vuurwapen kan kopen.

Hieronder is opgenomen het formulier Model WM3, alsmede het formulier Model WM5 voor het aanvragen van verenigings-vuurwapens, waarmee verenigingen een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens (WM6) kunnen aanvragen.

Om een “verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen” aan te vragen of te verlengen, dien je een voldoende aantal schietbeurten te hebben. Maar wat is voldoende?

Bij de beoordeling of je een voldoende aantal schietbeurten hebt, dient in beginsel van het volgende te worden uitgegaan:    

 1. Tenminste 18 schietbeurten;
 2. Kijk zelf kritisch naar de reden om een vuurwapen aan te schaffen;
 3. Schiet regelmatig verdeeld over het jaar;
 4. Probeer met enige regelmaat trainingen bij te wonen;
 5. Doe regelmatig mee met wedstrijden;
 6. Haal RUIM het aantal schietbeurten minimaal benodigd voor verlenging van het verlof.

Laat je verder informeren door het bestuur van jouw vereniging of door de afdeling Bijzondere wetten voor jouw woonplaats. Telefoon 0900-8844 (lokaal tarief).

Wapenkluis of kledingkast? Voorschriften voor wapenbezitters
Er zijn een aantal voorschriften verbonden aan een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens, namelijk:
 • Tijdens het vervoer (uiteraard alleen indien het vervoer is toegestaan) dient het wapen, alsmede de munitie, zodanig te zijn ingepakt dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend. Het wapen dient ontladen en ontspannen te zijn. In een eventueel aanwezige patroonhouder mogen zich geen patronen bevinden.
 • Het wapen en de munitie worden tijdens het vervoer niet onbeheerd in een vervoermiddel achtergelaten.
 • Het wapen en de bijbehorende munitie worden bewaard in afzonderlijke, deugdelijk afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare bergplaatsen.
  Het hier omschreven voorschrift is vrij ruim omschreven. Moet iedere wapenbezitter nu een zware kluis hebben of is het voldoende dat u ‘s nachts de achterdeur “op de knip” doet ? Beide voorbeelden zijn extreem. Uit het voorschrift blijkt in ieder geval dat uw wapens en munitie in afzonderlijke bergplaatsen moeten zijn weggeborgen. Het mag dus niet zo zijn dat een ongewenste bezoeker (lees: inbreker), of een nieuwsgierige huisgenoot in één of enkele handelingen de beschikking heeft over een wapen én munitie, dús over een geladen vuurwapen.
Natuurlijk is een speciaal voor het doel vervaardigde wapenkluis de beste oplossing. Deze kluis moet zijn voorzien van een afzonderlijk afsluitbaar vak voor uw munitie en eventueel voor uw geweergrendels. Ook moet deze kluis van binnenuit stevig aan een muur worden verankerd. Dergelijke kluizen zijn in verschillende prijsklassen verkrijgbaar, maar zijn in veel gevallen goedkoper dan een vuurwapen. Een erkende wapenhandelaar kan u hierover voorlichten.
Bovenstaande tekst is overgenomen uit een deel van de politiebrochure “Wapenbezit en Veiligheid”. Deze brochure is verkrijgbaar op het politiebureau. Voor meer informatie:


Bel 0900-8844 (lokaal tarief) en vraag naar de afdeling Bijzondere Wetten voor uw woonplaats.

Bent U verzekerd?

Het is verstandig als je wapens en/of munitie in huis hebt, om deze (brand) veilig op te bergen en de verzekeringsmaatschappij hiervan in kennis te stellen. Indien de verzekeringsmaatschappij niet is geinformeerd kan deze dit feit aanvoeren om niet uit te keren bij een eventuele brand. Kijk je polisvoorwaarden goed na of je verplicht bent bijzondere goederen te melden en verzeker deze zonodig bij. Dit geldt ook voor verlofplichtige zaken zoals slaghoedjes en nitro kruit.

Wapenwet en Speelgoedwapens

Eind 2001 is de regeling Wapens en Munite op een aantal punten gewijzigd. Dit waren geen grote wijzigingen, maar ze verdienen het wel om genoemd te worden. Eén onderdeel is van groot belang, vooral omdat daar een overgangsregeling voor is ingesteld die op 1 december 2002 van kracht is geworden. Dat betreft een grotere beperking van de vrijstelling van bepaalde speelgoedwapens, en lucht-, gas- en veerdrukwapens.
Tot nu toe kende de regeling drie criteria om te beoordelen of dit soort voorwerpen een bedreigend karakter had: vorm, afmeting en kleur. Als één van deze drie maar genoeg afweek, was het wapen vrij.
Met de nieuwe regeling worden speelgoedwapens en lucht-, gas- en veerdrukwapens die een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens – ONGEACHT HUN KLEUR – verboden. Het is verboden ze in bezit te hebben, te dragen en te verhandelen.

 (bron:SAM wapenmagazine 119)
Wist u verder dat….
 • Lege hulzen en losse kogelkoppen onder de wapenwet vallen en dus verboden zijn indien u niet in het bezit bent van een verlof?
 • U minimaal een jaar lid moet zijn van een schietvereniging om in aanmerking te komen voor een verlof?
 • CO2-wapens en speelgoedwapens die een sterke gelijkenis vertonen met vuurwapens -ongeacht hun kleur- verboden zijn?
 • U een onaangekondigde controle kunt krijgen van de politie, zodra u een vuurwapen op uw naam heeft staan?
 • Alarmpistolen onder de vuurwapenwet vallen en deze zonder verlof net zo verboden zijn als een echt vuurwapen?
 • U alleen (delen van) munitie mag hebben voor de wapens die op uw verlof vermeld staan?
 • U in het eerste verlofjaar slecht één vuurwapen op uw naam mag hebben staan?
 • U alleen een verlof kunt krijgen voor vuurwapens, waarmee binnen uw vereniging een erkende discipline geschoten kan worden?